Undervisningen på STU

Der lægges vægt på at få skabe nye historier, hvor eleven kan føle sig tryg og hermed højne muligheden for udvikling og læring. Der undervises individuelt ud fra ”zonen for nærmeste udvikling”. Det er et mål, at eleven vil opleve at have ansvar, og at der er brug for vedkommende, for dermed at højne elevens selvværdsfølelse, samt lave nye fortællinger omkring sig selv.

Uanset fag, så vil konstruktionen af tekstverdener tage afsæt i en faglig viden om den verden, der konstrueres, kombineret med elevens egen forståelse og meningsskaben. Når elever skaber tekstverdener, gør de det i en faglig, social og institutionel kontekst og udvikler både faglige, kreative og individuelle kompetencer.

"Argumentet for at arbejde med en narrativ didaktik er den teoretiske antagelse om at mennesker omsætter erfaring igennem en narrativ struktur, der skaber kohærens i erfaringer og oplevelser. Narrativer kan kontekstualisere abstrakte koncepter, faglige begreber og forståelser og fungere som et medierende redskab og en struktur, der er velkendt for eleverne. Narrativer er således fagligt medierende redskaber, hvorigennem vi tænker og lærer (Piekut 2021) "

Fokus på den enkelte elev

Vores fokus er på den enkelte elevs udviklingszone.

Dette fokus bruger vi i vores årshjul til at visualisere hvordan den enkelte elev udvikler sig indenfor de moduler vi underviser i og hvilke kompetencer, der opnås.

Som man kan se på nedenstående årshjul, så bliver eleven indført i forskellige kompetencefelter. Tanken er at eleven udvikler en større forståelse af hvert enkelt felt i løbet af de 3 år eleven går på STUen.

Visitation til STU

Alle henvendelser omkring visitation til STU Ådalen bedes rettet til:

Forstander Karina Nilausen

Afdelingsleder Jens Hansen

Opholdsstedet Ådalen

Mindre opholdssted for unge mellem 15 og 23 år, beliggende i Karise på Sydsjælland.

Vi stræber efter et varmt, trygt og stabilt miljø for de unge, hvor vores primære udgangspunkt er udvikling af færdigheder, styrkelse af selvværd, spirende livsglæde og selvstændighed hos de unge.

Sammen skaber vi de gode fortællinger!

kontakt os
Scroll to Top